Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Oglasna ploča

 • Mario Čupen, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole radi rekonstrukcije građevine stambene namjene – Dogradnja stambene zgrade (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) – Izgradnja kanalizacije naselja Stari Gradac (preuzmi)
 • Agrimex d.o.o., Detkovac – Građevinska dozvola, donesenu radi izgradnje Poljoprivredne gospodarske građevine – spremišta strojeva u Detkovcu (preuzmi)
 • Branko Dvoržak, Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta vezano za izdavanje građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda ) –  Izgradnja kanalizacije Aglomeracije Pitomača (preuzmi)
 • Vladimir Banjanin, Vladimirovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole građenja građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstane ceste u naselju Rogovac (preuzmi)
 • Dragan Brdarić, Sesvete – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja građevinske dozvole za prizemnu stambenu zgradu (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja građevinske dozvole za Izgradnju sustava vodoopskrbe prema naselju Križnica s odvojkom prema Ulici Šašnato polje (preuzmi)
 • Pavle i Anđelka Matuš, Mala Črešnjevica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene i pomoćne zgrade, 2. b skupine (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole – izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac iz TS 10(20)/0,4 kV Levinovac V (375)  (preuzmi)
 • Vedrana Filipović Marinić, Pitomača – Izdavanju građevinske dozvole radi izgradnje stambene zgrade, obiteljske kuće u Pitomači (preuzmi)
 • Đurđica Orenda, Mala Črešnjevica – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole, građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Lučka uprava Osijek – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – Sportsko pristanište u Pitomači (preuzmi)
 • Općina Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne ceste i pješačke staze, postavljanje javne rasvjete do Centra za kulturu zdravlja u Cabuni (preuzmi)
 • Josip Uskoković, Gradina – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, donesen u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice (preuzmi)
 • Općina Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. a skupine – društveni dom u k.o. Cabuna (preuzmi)
 • Đurađ Panić, Žiroslavlje – Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb – Građevinska dozvola donesenu radi izgradnje priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV Suhopolje – kralja Tomislava II (230) (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb – Građevinska dozvola donesena radi rekonstrukcije priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV Gornje Bazje I (216) (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Izdaje građevinsku dozvolu, tvrtki Vodakom Pitomača, donesenu radi rekonstrukcije postojeće kanalizacije – dogradnja kolektora (spoj postojećeg odvodnog kolektora crpilišta Lisičine i postojećeg kolektora u Ulici Petra Preradovića), 2.b skupine (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Građevinska dozvola, radi građenja građevine – Interpretacijski centar rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav (preuzmi)
 • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Osijek – Građevinska dozvola donesena radi  građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine – Uprava centra s gospodarskim sadržajem (preuzmi)
 • Maja Drlja, Lukač – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2.b skupine (preuzmi)
 • Milenko Marković, Dugo Selo Lukačko – Javni poziv za uvid u spis predmeta vezano za izdavanje građevinske dozvole vezane za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2.b skupine (preuzmi)
 • Petar Validžić, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Davor Vrbos, Cabuna – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove VPŽ, donio je Odluku o izdavanju građevinske dozvole investitoru HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., za rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – Rekonstrukcija priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV Kapela Dvor (211) (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene – zgrada DVD-a Okrugljača (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za Izgradnju 10(20) kV spojnih kabelskih vodova od TS 10(20)/0,4 kV “Greda 3 – Greda 1 – Greda 2 – TS 35/10 kV Pitomača” (preuzmi)
 • Darko Abramović, Grabrovnica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenja građevine poljoprivredne namjene (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Lokacijska dozvola donesena u postupku koji se vodi za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2.a skupine, sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klisa“ (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica – Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole, građenje pješačkih staza u naselju Bušetina (preuzmi)
 • Prajo beton d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju benzinske postaje i rekonstrukciju državne ceste D5 (izgradnja priključka) (preuzmi)
 • Virkom, d.o.o. Virovitica – Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, Aglomeracija Suhopolje – Polja za ozemljavanje mulja uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje (preuzmi)
 • HEP ODS – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. b skupine – izgradnja niskonaponske mreže u dijelu naselja Trnava Cabunska (preuzmi)
 • Općina Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne ceste i pješačke staze, postavljanje javne rasvjete do centra za kulturu zdravlja u Cabuni (preuzmi)
 • Tomislav Penava, Cabuna – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Ante Špoljarić, Rušani – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nadstrešnice za poljoprivredne strojeve (preuzmi)
 • Općina Lukač – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne namjene, kuće oproštaja (preuzmi)
 • Hrvoje Novosel, Orešac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske zgrade (spremište poljoprivredne mehanizacije) (preuzmi)
 • Općina Zdenci – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava 2. skupine, kružni tok (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Dobrović (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Bjelkovac (preuzmi)
 • Plimat d.o.o., Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu građevine poljoprivredne namjene u građevinsku turističke namjene (preuzmi)
 • OPG Darijo Sajko, Čađavica – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovno – gospodarske građevine, silosa sa sušarom i pratećim objektima (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac iz TS 10(20)/0,4 kV Levinovac IV (360) (preuzmi)
 • Valipile d.o.o., Sesvete – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Sabirno-otkupnog mjesta za žitarice Kladare (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis koji se vodi za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju TS 10(20)/0.4 CS Đolta 2 s priključnim 10(20) kV vodom (preuzmi)
 • HEP ODS, Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije –„Rekonstrukcija priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/04 kV Budrovac I (228)“, 2. skupine, na građevnim česticama 171/22 i 171/3, k.o. Budrovac Lukački (preuzmi)
 • Dubravko Sljepčević, Vukosavljevica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za energetski sustav, spojni vod 10(20) kV Bistrica – Španat (preuzmi)
 • Grad Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste – spoj prigradskog naselja Golo Brdo sa Špišić Bukovicom (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju (prenamjenu i dogradnju) poslovne građevine u građevine javne i društvene namjene (visoko učilište) (preuzmi)
 • Plinkom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju srednjetlačne plinske mreže prirodnog plina na području općine Pitomača (preuzmi)
 • Darko i Vjekoslav Bajsar, Kladare – Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade (preuzmi)
 • Općina Čađavica, Čađavica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine – pješački i biciklistički most na postojećoj građevnoj čestici (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za TS Trnava III. s priključnim vodom (preuzmi)
 • Branka i Tomo Filipović, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju poslovne zgrade – Doma za starije i nemoćne osobe (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Lokacijska dozvola za Sustav navodnjavanja Lukač (preuzmi)
 • Podrum Vineda d.o.o., Vukosavljevica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjene i građenje nekoliko zgrada (preuzmi)
 • Grad Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini (preuzmi)
 • HEP d.d. Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nadzemne kabelske mreže Čačinci (preuzmi)
 • Papuk plin d.o.o. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje distributivnog plinovoda (preuzmi)
 • Krešimir Škrnički, Brezik – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća (zamjenska zgrada) na postojećoj građevnoj čestici (preuzmi)
 • Općina Voćin, Voćin – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – rekonstrukcija Ulice Nikole Šubića Zrinski u Voćinu (preuzmi)
 • Dragutin Mikulčić, Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine stambene namjene (višestambena zgrada) – preuređenje nadstrešnice iznad ulaza u zgradu u balkon i zamjena dijela postojeće stolarije stana na 1. katu (preuzmi)
 • Andrijana Melnica, Crikvenica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pomoćne zgrade, 2. skupine (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića Virovitica – Javni poziv za uvid u spis donesen u postupku koji se vodi za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – Sustav navodnjavanja Lukač (preuzmi)
 • Marija Horvat, Budrovac Lukački – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat građenje građevine stambene namjene i građenje građevine stambeno pomoćne namjene (preuzmi)
 • Plinkom, d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju srednjotlačne plinske mreže naselja Pitomača (preuzmi)
 • Đuro Benčik, Novi Gradac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade (preuzmi)
 • Grad Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru javne i društvene namjene – rekonstrukcija javnih zgrada i površina u sklopu revitalizacije spomenika parkovne arhitekture u Slatini (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – I. faza izgradnje sustava odvodnje – gravitacijski kolektori K-S18, K-S18.1 i CS-S18 s pripadajućim tlačnim cjevovodom, 2. skupine (preuzmi)
 • HEP ODS Virovitica – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Slatina 8 – Cvjetna, 2. skupine (preuzmi)
 • Milan Spitek, Dinjevac – Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građevinu gospodarske namjene – Silos – spremište za žitarice (preuzmi)
 • Ljiljana i Elmir Omerović, Hisings – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, na postojećoj građevnoj čestici (preuzmi)
 • Marijana Krešo, Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, – obiteljska kuća, k.o. Hum Voćinski (Hum) (preuzmi)
 • Ivo Grgić, Turanovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Općina Crnac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pješačkog i biciklističkog mosta (preuzmi)
 • Božica Kučan, Kapela Dvor – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izvođenje zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Borik s ispusnim vodom (preuzmi)
 • Hrvatske ceste d.o.o. – Građevinska dozvolu za Rekonstrukciju raskrižja ulica, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Kršimira IV. u Pitomači na državnoj cesti DC2, 1. skupine (preuzmi)
 • HEP d.d. Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača – I. Izmjena i dopuna građevinske dozvole, za građenje građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – izgradnja vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) – glavni opskrbni cjevovod Slatina – Lukavac i spojni opskrbni cjevovod naselja Lukavac, 2. skupine (preuzmi)
 • Ljerka Radić, Brezovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, stambene namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Građevinska dozvola za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vukosavljevica –2, 2. skupine (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine sportsko – rekreacijske namjene, Sportsko rekreacijskog centra Pitomača (preuzmi)
 • Neven Habijanić, Trg kralja Tomislava 3/1, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis koji se vodi za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu na dijelu Pitomača II., Križnica (preuzmi)
 • Josip Šuvak, Turanovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju obiteljske kuće (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Slatina 8 – Ivana Meštrovića, 2. skupine (preuzmi)
 • Energy 9 d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod i toplovod, 2. skupine (preuzmi)
 • Goran Ivošević, Detkovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izvođenje zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) – Sanitarno – fekalna kanalizacija naselja Borik (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izvođenje zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) – Sanitarno – fekalna kanalizacija naselja Mikleuš (preuzmi)
 • Novčić više d.o.o. Zdenci – Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukture namjene sustava proizvodnje plina i električne energije – Bioplinsko postrojenje (preuzmi)
 • Krijesnica d.o.o. Gornje Bazje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne i gospodarske građevine (preuzmi)
 • Voda d.o.o. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine naselja Zdenci (preuzmi)
 • Zoran Spahija, Korija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Općina Crnac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pješačkog i biciklističkog mosta u Crncu (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Građevinska dozvola za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vukosavljevica – 1., 2. skupine (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Građevinsku dozvolu za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica – Ulica Bukovački vinogradi (Aglomeracija Virovitica), 2. skupine (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis za izdavanje rješenja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – VII. faza – izgradnje sustava odvodnje – naselje Kozice (preuzmi)
 • Zlatko Vuk i Romana Vuk, Čađavički Lug, Osječka 74 – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća u Čađavičkom Lugu (preuzmi)
 • Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska, Crkvena općina Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene – Srpski kulturni centar u Slatini (preuzmi)
 • FILA d.o.o. Voćin – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene – sušara i parionica, nadstrešnica za gotov proizvod i spremište za sječku u Voćinu (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Građevinsku dozvolu za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  – 3. Faza (Aglomeracija Suhopolje) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Rješenje za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  – 1. i 2. Faza (Aglomeracija Suhopolje) (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – XI. faza – izgradnje sustava odvodnje (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja  Vukosavljevica – 2 (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vukosavljevica – 1 (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica  – Građevinska dozvola za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Dinko Zubić, Jugovo Polje – Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica – Ulica Bukovački vinogradi (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o., Virovitica – Građevinska dozvola za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac (Aglomeracija Špišić Bukovica) (dopis) (građevinska dozvola)
 • Grad Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija ceste, javnih površina, oborinske odvodnje i ulične rasvjete u Ulici bana Jelačića u Slatini (preuzmi)
 • Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk i javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk
 • Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk (preuzmi)
 • Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk (preuzmi)
 • Petar Krpan, Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene za povremeno stanovanje (preuzmi)
 • Igor Đanić, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Voda d.o.o. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Zdenci, Bankovci i Duga Međa (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene u naselju Levinovac (preuzmi)
 • Dubravko Hodak, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Općina Nova Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom u Gornjem Viljevu (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. – Građevinska dozvola za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko, Aglomeracija Suhopolje (dopis), (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola za izvođenje zahvata u prostoru gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – sustav
  za navodnjavanje Kapinci – Vaška – II. faza (preuzmi)
 • DIBA d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za izgrađene građevine (preuzmi)
 • Marija Škalec, Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene – dogradnja stambene zgrade pomoćnom prostorijom (preuzmi)
 • Virkom d.o.o., Virovitica – Građevinska dozvola za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrugljača i Bušetina s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – II. faza, investitor Virom d.o.o. (dopis), (građevinska dozvola)
 • Komrad d.o.o., Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: glavni vodoopskrbni cjevovod Mačkovac-Hum i distributivna vodovodna mreža naselja Hum i Hum Varoš (preuzmi)
 • Dražen Hrvojić, Starogradački Marof – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu poslovnog prostora te proširenje prenoćišta (preuzmi)
 • Ivana Kukić, Borova – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat građenje građevine gospodarske namjene – spremište poljoprivrednih proizvoda i strojeva (preuzmi)
 • Mario i Martina Tkalčec, Otrovanec – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Danijel Kunić, Otrovanec – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcija građevine stambene i pomoćne namjene (preuzmi)
 • Ivan Orešković, Pčelić – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Jasmina Bukvić, Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Ivica Vuri, Dinjevac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Plantaže d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje izmjene akta kojim je odobreno građenje radi građenja I i II. faze Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  – Aglomeracije Suhopolje (bivša Aglomeracija Gradina) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje III. faze Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  – Aglomeracije Suhopolje (bivša Aglomeracija Gradina) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko  – Aglomeracije Suhopolje, bivša Aglomeracija Gradina (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac  – Aglomeracije Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – IV. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Medinci (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – II. faza izgradnje sustava odvodnje – gravitacijski kolektori K-S19 i CS-S19 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S19. (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – VIII. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Sladojevci (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – XII. faza – rekonstrukcija sustava odvodnje – Grad Slatina (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  – Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – izgradnja vodospreme “Slatina 2” (preuzmi)
 • Općina Sopje – Javni poziv  za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić Sopje (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – TS 10(20)/0.4 Radosavci – odlagalište otpada s priključnim 10(20)kV vodom (preuzmi)
 • Općina Nova Bukovica – Javni poziv u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za društveni dom u Bjelkovcu (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola za građenje vodne pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Lokacijska dozvola za obnovu državne seste D2, dionica Suhopolje – Sladojevci, dionica 007 od km 12+395 do km 27+177, duljine 14,8 km, investitor Hrvatske ceste d.o.o. (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža i javna rasvjeta u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža i javna rasvjeta u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža i javna rasvjeta u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade i prenamjenu u poslovnu zgradu na katastarskoj čestici k.č.br. 136 k.o. Gaćište (Stari Budakovac, Čorova 9) (preuzmi)
 • HEP d.d. Zagreb – javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije iz KTS Orahovica 10 i TTS Orahovica 1. 2. skupine (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – III. faza izgradnje sustava odvodnje – gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S16 (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – VI. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Markovo (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, građenje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – IX. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Bakić (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, građenje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – X. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Novi Senkovac (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, građenje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – V. faza izgradnje sustava odvodnje – gravitacijski kolektori K-S13, K-S14, K-S15 i CS-S13 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S13 (preuzmi)
 • HEP – ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava
  distribucije električne energije – rekonstrukcija priključnog voda 10(20) kV, za TS 10(20)/0,4 kV Vaška – Karaula Zanoš i spojnog voda 10(20) kV Kapinci – Gornji Miholjac (preuzmi)
 • Općina Lukač – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić Gornje Bazje (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javna rasprava za cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja ulica, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV. u Pitomači na državnoj cesti DC2, investitor Općina Pitomača (preuzmi)
 • Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku koji se vodi za izdavanje lokacijske dozvole za Obnovu državne ceste D2, dionica Suhopolje – Sladojevci, dionica 007 duljine 14,8 km (preuzmi)
 • Općina Gradina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene društveni dom Bačevac (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – niskonaponska mreža u dijelu naselja Trnava Cabunska (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje društvenog doma Bačevac (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku koji se vodi za izdavanje lokacijske dozvole za građevine infrastrukturne namjene – Izgradnja TS 10(20)/0.4 kV Trnava III (388) s priključnim 10(20) kV vodom, investitor HEP-ODS (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, za rekonstrukciju raskrižja ulica, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV. u Pitomači, investitor Općina Pitomača (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje Kapinci – Vaška II. faza (preuzmi)
 • Marija Horvat, Budrovac Lukački – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – rekonstrukcija dijela 10(20) kV dalekovoda Hum (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine javne i društvene namjene – Nadstrešnica za izletnike (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju – Pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave u Križnici, investitor Općina Pitomača (preuzmi)
 • Cestogradnja d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna rješenja za građenje građevine stambeno-poslovno-javne namjene u Slatini (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – proširenje kanalizacijske mreže u Slatini (preuzmi)
 • Općina Lukač (za stranku Luku Pelca nepoznate adrese) – Poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju – Dječjeg vrtića, investitor Općina Lukač (preuzmi)
 • Damir Harmunt, Pčelić – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Anita Feđver, Arcot – Javni poziv za uvid u spis predmeta. Poziva se Igor Stojšić, nepoznate adrese, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju – Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac, investitor HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje Kapinci – Vaška – II. faza (preuzmi)

 • Općina Mikleuš – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene – kuća oproštaja u Balincima (preuzmi)
 • Plantaže d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (preuzmi)
 • Geosistem d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta za ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice od k. o. Virovitica, naselje Brezik, općina Lukač (preuzmi)
 • Općina Suhopolje – Građevinska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito komunalno servisne djelatnosti – reciklažno dvorište 2. skupine (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole (preuzmi)
 • Josip Čapo, Crnac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača – građevinska dozvola za kanalizaciju Aglomeracije Pitomača (naselja Pitomača, Kladare, Otrovanec, Mala i Velika Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac), odnosno za Fazu 1 u kojoj su naselja Pitomača, Kladare, Dinjevac, Grabrovnica i Otrovanec (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4 – Dozvoljava se Općini Špišić Bukovica, rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – uređenje okoliša dijela Ulice Vladimira Nazora u Špišić Bukovici (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za nerazvrstanu cestu u mjestu Sedlarica (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju kanalizacije Aglomeracija Pitomača – I. FAZA, naselja Pitomača, Kladare, Dinjevac, Grabrovnica i Otrovanec (preuzmi)
 • Voda d.o.o. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Poison city d.o.o. Otrovanec – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Snježana Jurišić, Bačevac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Anamarija i Martin Kovačić, Čačinci – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Plinkom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju srednjotlačne plinske mreže prirodnog plina na području općine Pitomača (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju Aglomeracije Suhopolje – Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Gaćište, Cabuna, Pčelić i Borova (preuzmi)
 • Danijel Novosel, Zvonimirovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (preuzmi)
 • Radlovac d.d. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (preuzmi)
 • Vinko Sič, Brezovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (preuzmi)
 • Pilana Ivča, Lukač – građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu dijela postojeće zgrade, građenje poslovne zgrade, građevina proizvodne namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Lokacijska dozvola za Aglomeraciju Suhopolje – Polja za ozemljavanje mulja uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje (preuzmi)
 • Petar Đukanović, Detkovac – Poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Tihomir Mandić, Bačevac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Josip Rokinger, Pčelić – Poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Ivica Mikić, Pilana Ivča – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Energy 9 d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine energetskog sustava prijenosa električne energije kabelski 35 kV dalekovod (preuzmi)
 • Grad Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju ulazne ceste u poduzetničku zonu Turbina 3 (preuzmi)
 • Ana Gagulić, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i nadogradnju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Župa sv. Ivana Krstitelja, Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju Polja za ozemljavanje mulja uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje (preuzmi)
 • Danijel Kovačević, Levinovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Željko Rengel, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poslovne namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Lokacijska dozvolu, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000013, URBROJ: 2189/1-08/2-17-0007, od 21. rujna 2017. godine za Aglomeraciju Špišić Bukovica – Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000031, URBROJ: 2189/1-08/2-17-10, od 21. srpnja 2017. godine za Aglomeraciju Suhopolje – Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola investitoru Vodakom Pitomača za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica (preuzmi)
 • Poljoprivredno gospodarstvo Titanik, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja II. izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o., Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kanalizacije naselja Stari Gradac (preuzmi)
 • Dragoslav Marčetić, Gradina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju obiteljske kuće (preuzmi)
 • Ivan Duvnjak, Gradina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Željko Slaviček, Starogradački Marof – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Denis Nemčević, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju TS 19/0, 4kV Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju energetskog sustava dalekovod DV 10 (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta. Pozivaju se nasljednici Kate Kladušić iz Trnave Cabunske, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole energetskog sustava distribucije električne energije (preuzmi)
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja i dopune građevinske dozvole za izgradnju energetskog sustava kabelske mreže u Novoj Jošavi (preuzmi)
 • Toni Marić, Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjenu stambene zgrade (preuzmi)
 • Margita Jančec, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine gospodarske namjene – spremište poljoprivrednih strojeva i alata (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica – Lokacijska dozvola od 31. kolovoza 2017. godine za Aglomeraciju Špišić Bukovica – Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrugljača i Bušetina s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (preuzmi)
 • Udruga vinogradara i voćara “Sveti Ivan” Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (preuzmi)
 • Matija Sreš, Pepelane – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju pristupne ceste s priključcima za komunalnu infrastrukturu (poziv)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine (preuzmi)
 • Dražen i Ksenija Mimić, Crnac – Javni poziv za uvid u spis predmeta, poziva se Dragica-Marija Filković na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju 10(20) kV rasklopnog postrojenja CS Novi Gradac s priključnim 10(20) kV vodom (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrugljača i Bušetina s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (preuzmi)
 • Denis Nemčević, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s izgradnjom bazena (preuzmi)
 • Jasmina Bukvić, Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Općina Sopje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Novaki – Zidine (preuzmi)
 • Mladen Mišković, Stari Gradac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Komrad d.o.o.– Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodnogospodarskog sustava korištenja voda naselja Dobrović (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene u Lozanu (preuzmi)
 • Općina Zdenci – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za prometni sustav cestovnog prometa, most na Zdenačkoj rijeci (preuzmi)
 • Drago Grabovac, Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virkom – Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac, investitor Virkom d.o.o. (preuzmi)
 • Virkom – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju niskonaponske mreže i javne rasvjete u Španatu (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje energetskog sustava prijenosa električne energije TS 35/10 kV Orahovica – Čačinci (preuzmi)
 • Dragan Pavoković iz Crnca – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za Ugostiteljski objekt – Caffe bar u Pitomači (preuzmi)
 • VIPnet – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelske kanalizacije od Trgu sv. Josipa do Ulice Vladimira Nazora u Slatini (preuzmi)
 • Siniša Nemet, Orešac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za obiteljsku kuću (preuzmi)
 • OPG Ivan Kaladić – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sušaru za ljekovito bilje (preuzmi)
 • Saša Pančić, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sušaru za kamilicu (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje TS 10 (20) (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, gradska tržnica (preuzmi)
 • Virkom – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko, investitor Virkom d.o.o., (preuzmi)
 • Vodakom – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica, investitor Vodakom d.o.o. (preuzmi)
 • Virkom – Javni poziv za uvid u spis predmeta, za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Gaćište, Cabuna, Pčelić i Borova, investitor Virkom d.o.o. (preuzmi)
 • Županijska uprava za ceste VPŽ – Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju raskrižja županijskih cesta ŽC4005 i ŽC4010 (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Izvješće o tržištu nekretnina Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 • Hrvatska elektroprivreda – javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za Kabel KB 10 (20) kV priključni za TS (20) kV Kapavac 1 (preuzmi)
 • VIRKOM – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica – Ulica Bukovački vinogradi (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Rješenje radi ispravljanja pogreške u Lokacijskoj dozvoli po zahtjevu Općine Pitomača (preuzmi)
 • Komunalno Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pješačkih staza u naselju Otrovanec (preuzmi)
 • VIRKOM – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Virovitica – Sabirnog kolektora naselja Brezik (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za središnji gradski trg (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za zahvat u prostoru (preuzmi)
 • Grad Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje okoliša dijela Ulice Vladimira Nazora u Špišić Bukovici (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Slatina (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Virovitica – sabirnog kolektora naselja Brezik (preuzmi)
 • Općina Čačinci – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru izgradnje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – mini kružno raskrižje u Pitomači (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije u Čačincima (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica – izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Špišić Bukovica (preuzmi)
 • HEP – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za interpolacije TS Orahovica; transformatorske stanice TS 10 Orahovica; građenje građevine distribucije električne energije Orahovica (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u mjestu Sedlarica (preuzmi)
 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, Dalekovod 35kV (preuzmi)

 • Plinkom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid i spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru rekonstrukcije srednjotlačne plinske mreže prirodnog plina na području Općine Pitomača. (preuzmi)
 • Radlovac d.o.o. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – transformatorska stanica TS 10 (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene: sustava naodnjavanja Novi Gradac – Detkovac, 3. skupine (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene: sustav odvodnje i naodnjavanja Đolta – I. faza, 3. skupine (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacijskog sustava Slatina – proširenje kanalizacijske mreže, 3. skupine (preuzmi)
 • Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije – Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa kružno raskrižje (preuzmi)
 • Hrvatske vode – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Čađavica i Slanac, 3. skupina (preuzmi)
 • Općina Crnac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pješačka staza (preuzmi)
 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, voda Bistrica) (preuzmi)
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta (postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije Orahovica – Čačinci, 3. skupine) (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje sustava odvodnje i navodnjavanja „Đolta – I. Faza“ (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građanje sustava navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ (preuzmi)

 

 • Hrvatski telekom d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava u Voćinu) (preuzmi)

 

 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije u dijelu naselja Dugo Selo Lukačko) (preuzmi)

 

 • Hrvatske vode – Javni poziv za uvid u spis predmeta (zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Stublovac i Potočani) i Javni poziv za uvid u spis predmeta (zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – retencija Stublovac) (preuzmi)

 

 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – nadzemna kabelska mreža NN mreža Novo Petrovo Polje (preuzmi)

 

 • KTC d.d. – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (preuzmi)

 

 • Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

 

 • Općina Sopje – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)

 

 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)

 

 • Radlovac d.d. – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za transformatorsku stanicu i priključni vod vodovoda (preuzmi)

 

 • Donje Predrijevo – Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene u Starom Petrovom Polju (preuzmi)

 

 • Slatina – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za obiteljsku kuću (preuzmi)

 

 • Zdenci – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građeinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene – Hrvatska Elektroprivreda (preuzmi)

 

 • Četekovac – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za obiteljsku kuću Mario Tonc (preuzmi)

 

 • Grad Orahovica – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za parkovni paviljon (preuzmi)

 

 • Općina Pitomača – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje javne rasvjete (preuzmi)

 

 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dalekovod (preuzmi)

 

 • Grad Orahovica – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za spoj nerazvrstane ceste na lokalnu cestu (preuzmi)

 

 • Virovitičko-podravska županija – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za projekt navodnjavanja Kapinci-Vaška (preuzmi)

 

 • Općina Čađavica – uvid u spis predmeta – izgradnja nerazvrstane ceste (preuzmi)

 

 • HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne enrgije – rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Starin (preuzmi)

 

 • HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Donje Bazje (preuzmi)

 

 • Virkom d.o.o. – Rješenje o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta – Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gornje Bazje (preuzmi)

 

 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju sustava navodnjavanja Novi Gradac – Detkovac (preuzmi)

 

 • Virkom d.o.o. – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Gornje Bazje, 3. skupine (preuzmi)

 

 • HEP-ODS d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Virovitica – Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u selu Novi Antunovac, 3. skupine (preuzmi)
Share Button