Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO):

Informacija o pokretanju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava na području Općine Špišić Bukovice”

Informacija (preuzmi)

Elaborat (preuzmi)

Elaborat nadopunjeni (preuzmi)

Obavijest (preuzmi)

Javna rasprava za eksploataciju ugljikovodika na eksploatacijskom polju „Zlata – Dravica“

Javna rasprava (preuzmi)

PP Orahovica – Izgradnja farme za tov junadi u Zdencima

Informacija (preuzmi)

Elaborat zaštite okoliša (preuzmi)

Rješenje za namjeravani zahvat (preuzmi)

Javna rasprava za Podravsku brzu cestu, dionica Suhopolje – Slatina

Javna rasprava za Podravsku brzu cestu, dionica Suhopolje – Slatina (preuzmi)

Javna rasprava za eksploatacijsko polje Žervanjska, područje grada Orahovice

Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju Orahovica 1

Retencija Stublovac

Uređenje potoka Stublovac i Potočani

OCJENA o potrebi PUO za zahvat: Izgradnja bazenskog kompleksa s pratećim sadržajima u Virovitici

OCJENA o potrebi PUO za zahvat: Uređenje virovitičkih jezera

OCJENA o potrebi PUO zahvata: Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac i uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000″

JAVNA RASPRAVA za magistralni plinovod Slatina – Velimirovac

OCJENA o potrebi PUO zahvata: Uređenje potoka Čađavica i Slanac od km 20+438 do km 21+320, općina Voćin

  • Ocjena o potrebi PUO zahvata (preuzmi)
  • Informacija o zahtjevu Hrvatskih voda o ocjeni i potrebi procjene utjecaja na okoliš za Uređenje potoka Čađavica i Slanac u općini Voćin (preuzmi)
  • Rješenja (preuzmi)

 

Share Button